iso_environmentEnvironmentální politika je v souladu s politikou kvality a odpovídá povaze a environmentálním dopadům činností, výrobků a služeb organizace. Společnost APM Automotive s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za jeden ze svých standardů.

Základem environmentální politiky společnosti je vytvořit a udržovat postupy, písemně zpracované, které v duchu státní politiky o životním prostředí a v souladu s platnou legislativou ČR a dalších předpisů v této oblasti, kterými se musí při své činnosti společnosti řídit tak, aby vliv a dopady na životní prostředí nebyly významné a dále zajišťovat jejich minimalizaci.

Společnost musí zajistit, aby s těmito postupy byly všichni zaměstnanci seznámeni, rozuměli jim a zároveň musí být tyto postupy průběžně aktualizovány s ohledem na stanovování environmentálních cílů.


Vedení společnosti APM Automotive s.r.o. stanovilo pro následující období tyto zásady, které náleží k prioritám společnosti:

  • v souladu s normou ISO 14001:2004 zavést a pravidelně ověřovat environmentální systém společnosti včetně stanovení a přezkoumání environmentálních cílů a cílových hodnot
  • prosazovat environmentální politiku směrem k dodavatelům tak, aby byly zajištěny požadavky týkající se ochrany životního prostředí
  • neustále zlepšovat postupy pro ochranu životního prostředí, preferovat prevenci před odstraňováním následků environmentálních dopadů a zvyšovat odbornou úroveň, odpovědnost a motivaci svých zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí
  • dodržovat platná ustanovení všech legislativních předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečnost práce a požární ochrany
  • spolupracovat s příslušnými úřady, obchodními a zájmovými skupinami tak, aby byly respektovány státní a regionální předpisy


Všichni zaměstnanci APM Automotive s.r.o. jsou odpovědni za plnění této politiky.