Příspěvek z cíleného programu Antivirus

Společnost APM Automotive s.r.o. čerpala v roce 2020 příspěvek z dotačního projektu z Operačního programu Zaměstnanost, a to v rámci projektu Podpora zaměstnanosti prostřednictvím cíleného programu Antivirus A (DOA-CO-3015084/2020), registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/20_138/0999999. Příspěvek byl hrazen z Evropského sociálního fondu (80,57 %) a ze státního rozpočtu CR (19,43 %).