iso_zpetny_odberZákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, ukládá vybranému okruhu osob povinnost zajistit provedení zpětného odběru výrobků a zařízení, uvedeným zákonem blíže specifikovaných. K tomuto okruhu výrobků se dále, v souladu s požadavky zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění, přidávají ještě obaly.

Provedení zpětného odběru v podstatě znamená, že pokud již nechci vybraný výrobek nebo zařízení dále používat, nebo pokud došlo k jeho poškození a není v mém zájmu nechat tento výrobek nebo zařízení opravit, nebo pokud skončila jeho životnost, vrátím tento výrobek nebo zařízení na určené místo a o jeho další osud se postará osoba k tomu oprávněná a to na náklady osoby, která tento výrobek nebo zařízení uvedla na trh v České republice.

Toto legislativní opatření má za cíl zabránit tomu, aby se tyto výrobky nebo zařízení stávaly odpadem a naopak zajistit opakované využití těchto výrobků nebo zařízení, případně jejich součástí, a pokud toto nelze provést pak alespoň zajistit jejich recyklaci a co nejširší využití z ní vzniklých výstupů.

 

Společnost Swiss Automotive Group CZ s.r.o. zajišťuje provádění zpětného odběru a odděleného sběru u vybraných výrobků a zařízení v rozsahu stanoveném jí zákonem o odpadech. V současné době se jedná, v námi nabízeném sortimentu zboží, o následující okruh výrobků a zařízení:

 1. Elektrická a elektronická zařízení
 2. Zářivky a výbojky
 3. Pneumatiky
 4. Baterie a akumulátory v rozsahu
  a) přenosných baterií a akumulátorů
  b) automobilových baterií a akumulátorů
 5. Obaly námi prodávaných výrobků

 

Abychom zajistili, že provedení zpětného odběru pro vás, kdo námi nabízené výrobky používáte, bude stejně dostupné jako nákup nových výrobků, budujeme místa zpětného odběru v jednotlivých místech prodeje.

Pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete využít jinou cestu k provedení zpětného odběru, lze, ve vztahu k dále uvedeným okruhům výrobků a zařízení, využít sběrná místa vybudovaná provozovateli kolektivních systémů. Jedná se o:

 • U námi nabízených elektrických a elektronických zařízení můžete dále využít sběrných míst vytvořených v rámci kolektivního systému, jehož provozovatelem je společnost Asekol a.s. Jejich seznam naleznete na www.asekol.cz.
 • Pro námi nabízené zářivky a výbojky lze využít sběrná místa kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s..r.o., jejichž seznam je uvedena na www.ecobat.cz.
 • Pro námi nabízené přenosné baterie a akumulátory lze využít sběrná místa kolektivního systému provozovaného společností ECOBAT s..r.o., jejichž seznam je uvedena na www.ecobat.cz.

Ti z vás, kteří námi dodávané výrobky a zařízení používáte ke své výdělečné činnosti, můžete jako další způsob využít možnosti shromáždění vybraných výrobků ve svých prostorách a jejich předání, po předchozí domluvě, našim obchodním zástupcům. Blíže je postup pro tento případ popsán dále.